příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Home Školní aktivity Projekty Ukončené projekty Slovácká čte dětem 2010/2011
Slovácká čte dětem 2010/2011 PDF Tisk Email

(celoroční celoškolní projekt)

Slovácká čte dětem 2011Náš projekt volně navazuje na celostátní akci „Celé Česko čte dětem". Smyslem projektu je učit děti naslouchat kultivovanému projevu dospělých i svých vrstevníků.

Akce probíhá na I. i II. stupni ve všech třídách a předmětech.

V rámci projektu budou žáci prostřednictvím četby poznávat literární žánry, učit se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názor. Cílem projektu je rozvíjet estetické cítění žáka, podněcovat žáky k četbě. Četba se stane nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů.

Plánované aktivity a akce v rámci projektu

 • pravidelné čtenářské chvilky ( výrazné čtení krásné literatury klasické i moderní, četba poezie, naučných a odborných textů, četba článků z odborných časopisů)
 • ve školní družině pravidelné odpočinkové chvilky po obědě
 • knihovnické lekce v městské knihovně
 • besedy se spisovateli a ilustrátory (autorské čtení)
 • čtenářské odpoledne v multimediální učebně
 • výstavka výtvarných prací z výtvarné soutěže „Kniha a já"

Plánované soutěže v rámci projektu

 • celostátní literární soutěže
 • výtvarná soutěž – školní kolo – celostátní kolo „Kniha a já"
 • recitační soutěž – školní kolo – okrskové kolo – celostátní kolo

Očekávané výstupy z práce na projektu

 • žák věcně a kultivovaně reprodukuje text umělecké literatury a správně formuluje jeho obsah
 • žák se učí zaujímat a vyjadřovat vlastní postoje k přečteným literárním textům, učí se kritickému myšlení
 • žák si rozšiřuje slovní zásobu
 • žák uvědoměle vnímá některé prvky jazykové, tematické a kompoziční
 • žák vytvoří jednoduchý literární text
 

Výtvarná soutěž v rámci projektu Slovácká čte dětem

Kniha a já

Slovácká čte dětem 2011Posláním soutěže je zachytit pocity dětí z četby, která probíhala v jednotlivých třídách v rámci čtenářských chvilek.

Soutěžní kategorie

I. stupeň – jednotlivé ročníky

II. stupeň – jednotlivé ročníky

Termín odevzdání prací: žáci odevzdají své práce svým třídním učitelům nebo vyučujícím výtvarné výchovy do pátku 4. 2. 2011

Vybraní žáci budou odměněni pěknými cenami.

Soutěž bude posuzovat odborná porota. Nejlepší práce v jednotlivých ročnících budou oceněny a zaslány do celostátní soutěže „Kniha a já"