příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Home Školní aktivity Projekty Erasmus+ Diseminace projektu Erasmus+
Diseminace projektu Erasmus+ PDF Tisk Email
09. červen 2016

logo erasmus 925x265
Tento projekt byl financován za podpory Evropské unie.

Konkrétně se jednalo o tyto pedagogy kteří se účastnili jazykově-metodických pobytů:

Mgr. Lucie Čechová, Mgr. Lucie Králová, Mgr. Olga Bobrzyková, Mgr. Vladimíra Rosáková, Mgr. Lenka Žilínková, Mgr. Blanka Kumštová.

Mgr. Olga Bobrzyková a Mgr.Vladimíra Rosáková realizovaly jazykově-metodický kurz anglického jazyka v organizaci Beet Language Centre. Mgr. Lucie Čechová a Mgr. Lucie Králová v instituci Instill Education Ltd Trading as Edinburgh School of English, Mgr. Blanka Kumštová v instituci Horizonte - Institut für Sprache,Kommunikation und Kultur Regensburg e. V. a Mgr. Lenka Žilínková v instituci The Lake School of English Oxford Limited.

Informace o zapojení a realizaci v rámci projektu ERASMUS + byly šířeny několika směry. Cílovými skupinami diseminačních aktivit byly tyto: pedagogové kmenové školy, pedagogové ostatních škol, žáci, rodiče a veřejnost.

V rámci naší školy učitelé, kteří se vrátili ze studijních pobytů, seznámili své kolegy a odpověděli na dotazy v rámci setkání pedagogů. Diskutovali o nejrůznějších metodách a poznatcích z pobytu formou interaktivní prezentace. Veškeré materiály jsou jednotlivým pedagogům, které o ně projeví zájem k dispozici. Zajímavou formou předání zkušeností byly také ukázkové hodiny.

V roce 2016 proběhlo setkání břeclavských učitelů, kde bylo formou prezentací předáno mnoho zkušeností jednotlivých pedagogů, kteří se účastnili projektu ERASMUS +. Byly prezentovány místa , náplně kurzů , nové metody, pracovní listy, nejrůznější aktivity, pomůcky, knihy , webové stránky atd.

Na viditelných místech školy byly prezentovány materiály a fotografie ze studijních pobytů.

Se zapojením školy do Erasmus+ se seznámili žáci , kteří se v rámci výuky seznámili s novými nejrůznějšími metodami a pomůckami.

Ve výuce byly využity a ostatním pedagogům předány informace např. k těmto metodám a pomůckám v rámci výuky anglického jazyka:

Running dictation – jedna ze zábavnějších forem diktátu – vede k rozvoji mluveného a písemného projevu, Using Cuisenaire Rods – pomůcky, které využíváme při fixaci nové slovní zásoby, při nácviku mluveného projevu, při vysvětlování některých gramatických jevů. Retelling story – zábavná forma převyprávění příběhu, což se žákům jeví jako jeden z nejtěžších úkolů, Ice breakers – vynikající aktivity a nápady na začátek hodin nebo na první hodinu pro nově vzniklé skupiny, ve kterých se žáci vzájemně ještě neznají (hry, dotazníky, otázky), Board games – doplňkové aktivity do hodin (vesměs na závěr hodiny). Jedná se o předem předchystané stolní hry, při kterých žáci ve dvojicích procvičují dané učivo nebo téma za pomoci otázek, které se ve hře objeví. Leaflets – opět doplňková činnost do hodin, ve které žáci dostanou seznam otázek, na které hledají odpovědi v informačních letácích rozložených po třídě, metoda TPR (Total Physical Response), kterou lze využít k povzbuzení unavených žáků pohybem, ve strategii zvané scaffolding, mezi něž patří například napovězené začátky vět, mnemotechnické pomůcky či grafické organizátory – myšlenkové mapy, schémata, náčrtky , dále byly ověřeny aktivity pro zlepšení mluvení a výslovnosti (konkrétně Weekend, Ask me more, Hot Seat). poslechovo-jazykové metody (audial-lingvistic method), přímé metody (direct method) a v neposlední řadě považuje za velmi obohacující tipy na praktické využívání suggestopedie.

V rámci výuky na 1.stupni je možno využít webových adres např. www.sparklebox.co.uk, www.teachertrainingvideos.com, www.newspaper.jaguarpaw.co.uk, www.just-the-word.com, www.diigo.com.

K různým aktivitám je čerpáno např. z knižních titulů English for Primary Teachrs, Making Sense of Spelling and Pronunciation, English Vocabulary in Use, Grammar Table, English Dictionary For Advanced Learners).

Ve výuce německého jazyka měly velký ohlas metody na procvičování slovní zásoby formou zjednodušeného „AZ kvízu“, který byli schopni hrát i žáci po 5 lekcích, tj. půl roce výuky. Při procvičování musí znát žáci dostatečné množství slovíček, vnímat souvislosti, mít postřeh, být soustředěni. Jedná se o poměrně náročnou formu opakování slovní zásoby, při které se nepoužívá překlad do mateřského jazyka. V rámci výuky německého se jedná především o zajímavá fonetická cvičení, výuku gramatiky pomocí her, hravé procvičování slovní zásoby, náměty, jak kreativně motivovat žáky k psaní souvislých textů. Např. Hravé formy cvičení ve výuce cizího jazyka. Hry seznámení se - Obrázky, Aliterace. Hry sloužící k osvojení gramatiky / slovní zásoby- Balonková věta, Živá věta, Hry s kostkou, Memory - pexeso, Malíř, Větná pantomima aj.