příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení v roce 2016 PDF Tisk Email
12. únor 2016


Termín pro odevzdání přihlášek na vybrané střední školy: 15.březen 2016

V 1. kole přijímacího řízení je možné podat přihlášku maximálně na dvě školy

Co dělat před odevzdáním přihlášky

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, zvážit svoje možnosti
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31.1. 2016
 • Obstarat si tiskopis přihlášky - žáci ho obdrží ve škole v den vydání pololetního vysvědčení 28.1.
 • Vyplnit přední stranu přihlášky – adresy a názvy SŠ musí být přesně podle atlasu školství nebo webových stránek středních škol, na jednu přihlášku se zapisují vždy obě SŠ
 • Nevyplňovat podpisy ( uchazeče, zákonného zástupce ), lékařské potvrzení - to doplníte až po navrácení formulářů s natištěným prospěchem - zpět domů dostanete formuláře dva – originál + kopii
 • Obecná pravidla pro vyplnění termínu zkoušky (platí pro maturitní obory)
  • Pilotní škola – jen test Cermat z Čj + M --------- termín se na přihlášce nevyplňuje
  • Pilotní škola – test Cermat Čj+M + vlastní přijímací zkoušky ---------- vyplňuje se termín jen pro vlastní zkoušku ( 22. – 30.4. )
  • Nepilotní škola – vlastní zkoušky --------- vyplňuje se termín pro vlastní zkoušky ( 22.-30.4.)
 • Přihlášku předat výchovné poradkyni, ta zajistí potvrzení prospěchu na zadní straně přihlášky
 • Vyplněné a potvrzené přihlášky osobně předáte nebo doporučeně odešlete na příslušné střední školy- do 15. března 2016
 • Vyzvednout si v ZŠ u výchovné poradkyně zápisový lístek - do 15. března – termín bude upřesněn na webnotesu

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Termíny přijímacích zkoušek v prvním kole : 22. dubna – 30. dubna 2016

 • Jednotné přijímací zkoušky u pilotních SŠ – Některé SŠ se přihlásily k pilotnímu ověřování jednotných přijímacích zkoušek (ČJ, M). Jedná se pouze o maturitní obory (gymnázia, studijní i učební obory), jednotné přijímací zkoušky se nekonají na SŠ s talentovými zkouškami. Zkoušky se budou konat jednotně ve stejný čas – pro čtyřleté obory 15. dubna 2016, pro šestiletá a osmiletá gymnázia 18. dubna 2016. V případě, že se žák hlásí na dvě SŠ, které se pilotního ověřování účastní, bude zkoušky konat na SŠ, kterou uvedl na přihlášce jako první, a výsledky budou zaslány i na druhou SŠ. I tyto SŠ dále mohou konat vlastní přijímací zkoušky v termínu 22. – 30. dubna 2016. V dalších kolech přijímacího řízení se jednotné přijímací zkoušky nekonají. Seznam SŠ přihlášených do tohoto pilotního ověřování je zveřejněn na www.jmskoly.cz, www.cermat.cza na stránkách jednotlivých SŠ.

Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 22.dubna 2016

Škola pořádá přijímací zkoušky

 • Očekávat pozvání na přijímací zkoušku ( má přijít nejpozději 14 dní před termínem zkoušky)
 • Omluvit se při neúčasti u zkoušky z vážných důvodů ( nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky, očekávat sdělení náhradního termínu )

Škola nepořádá přijímací zkoušky

 • Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí – nejdříve 22. 4. 2016

Doručování rozhodnutí

Do tří pracovních dnů od konání přijímacího řízení ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů

 • přijatí uchazeči – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
 • nepřijatí uchazeči – rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou

Co dělat po přijímacích zkouškách

V případě přijetí

 • Do 10 pracovních dnů od rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek
  (nebude-li v této lhůtě doručen, může být místo obsazeno jiným uchazečem)

V případě nepřijetí

 • Do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
 • Vyzvednout si u výchovné poradkyně další přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení
  (přihlášky posílat jen na školy, které vypisují druhé kolo)

Druhé a další kola přijímacího řízení vyhlašují ty školy, kterým se v prvním kole nepodařilo zaplnit 1. ročníky. Počet přihlášek v těchto dalších kolech již není regulovaný.

Mgr. Helena Ondrejková
výchovná poradkyně